Platform — Chúng ta đã ứng dụng được gì?

Chắn hẳn chúng ta đã nghe nói nhiều về platform (nền tảng số). Vậy chúng ta đã ứng dụng được gì cho cuộc sống và công việc của chúng ta. Tôi xin giới thiệu video nhỏ mà những gì mà tôi đã ứng dụng platform cho WeTransform.

Đừng quên tham khảo cuốn sách “Platform Revolution — Cuộc cách mạng nền tảng” mà tôi (Huỳnh Hữu Tài) đã biên dịch.

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store