Give away — sách ebook TƯ DUY THIẾT KẾ

Chúng ta đang sống trong thế giới bất định, không chắc chắn với nhiều vấn đề lớn cần giải quyết như đại dịch Covid, thiên tai, thảm họa… Tư Duy Thiết Kế (Design Thinking) được xem là một trong những phương pháp giúp chúng ta giải quyết những vấn đề khó khăn như thế với sự đổi mới sáng tạo, tập trung vào con người. #WeTransform vừa biên dịch/biên tập xong cuốn sách “Design Thinking Handbook”, xin gửi đến độc giả bản ebook miễn phí của cuốn sách này. Hi vọng cuốn sách sẽ giúp mọi người có được những giải pháp tốt cho những khó khăn rất lớn mà chúng ta đang phải đối mặt.

Đăng ký nhận ebook tại đây: https://wetransform.vn/giveaway/

Đọc sách online tại đây:

#GiveAway #DesignThinking #TuDuyThietKe #GiaiQuyetVanDe #ProblemSolving

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store