Chuyện viết sách: NÓI trước, BƯỚC có qua?

Thôi thì nói trước để cố gắng bước cho qua vậy, chứ thật ra thì cái vụ viết sách này tôi mới chỉ thực hiện 1% khối lượng công việc.
Vậy thì VÌ SAO tôi viết sách? Vì tôi muốn ứng dụng nhiều hơn TƯ DUY THIẾT KẾ vào thực tế cuộc sống. Học thông qua các dự án thực tế là điều mà tôi luôn thực hiện trong suốt những năm mình đi làm. Viết để có trải nghiệm để làm case study cho các buổi training của mình, chứ suốt ngày đưa ví dụ của Tây, Tàu xa xôi, người học/người nghe cũng dần mất đi sự hứng thú. Rồi những câu chuyện trong những cuốn sách mà mình biên dịch/biên tập lại toàn những câu chuyện của doanh nghiệp, tập đoàn lớn, thuộc danh sách Fortune 500, Forbes… này nọ, trong khi 95% các doanh nghiệp ở Việt Nam lại là công ty vừa và nhỏ (SME). Bên cạnh những câu chuyện kinh điển, họ luôn thích nghe thêm câu chuyện mang tính địa phương, rồi có thêm câu chuyện thực tế của người trainer thì càng tốt, lúc đó họ sẽ có được những góc nhìn toàn diện về một vấn đề!
Cuốn sách này sẽ có mặt ở mọi phiên bản: ebook, audiobook và sách giấy. Sách ebook và audiobook sẽ có được ra mắt trước, nó cũng sẽ là prototype (nguyên mẫu) để tôi thử nghiệm và hoàn thiện cho bản sách giấy theo đúng tinh thần của TƯ DUY THIẾT KẾ.
Cuốn sách cũng có được sự đồng sáng tạo (co-creation) từ một số người bạn/doanh nghiệp/startup đã từng làm việc với tôi trong thời gian qua.
Vâng, đã NÓI quá nhiều rồi, giờ thì cố gắng BƯỚC qua thôi.
Hành trình vạn dặm bắt đầu từ bước chân đầu tiên!
Có thể cần 6 tháng tới 1 năm để hoàn thành cuốn sách này, nhưng tôi nghĩ rằng đó sẽ là một hành trình thú vị.
P/S: mình rất vui khi được nghe những ý kiến đóng góp từ mọi người cho bìa sách này!

#DesignThinking #TuDuyThietKe #AuthorityMarketing #WeTransform

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store