Image for post
Image for post

Đối thoại cùng Vi Ci (VC)
Bạn quan tâm những gì?
Những thương vụ bạc tỷ
Hay công nghệ trendy
Nào là về khẩu vị
Rồi mấy vụ DD…
Nhanh tay cùng đăng ký!

Vâng, VC (quỹ đầu tư mạo hiểm) là thành phần không thể thiếu trong hệ sinh thái khởi nghiệp. Có thể chúng ta đã nghe đến họ qua các bài báo, qua các thương vụ đầu tư, qua các show truyền hình… Giờ thì chúng ta có cơ hội trực tiếp đối thoại với họ. Hãy cùng đến nghe chia sẻ của Giám đốc đại diện của một VC tại thị trường Việt Nam cũng như trao đổi những gì bạn quan tâm về chủ đề này.
Đăng ký tham gia chương trình và đặt câu hỏi cho speaker tại đây: https://wetransform.vn/su-kien-doi-thoai-cung-vc/

#VC #Startup #WeTransform

Written by

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store