SCAMPER là phiên bản phát triển thêm từ danh sách Osborn nổi tiếng. Alex Osborn, một chuyên gia động não, đã hợp tác của Sidney Parnes để phát triển một trong những cách tiếp cận đầu tiên cho quá trình giải quyết vấn đề sáng tạo. Để giải quyết vấn đề, phương pháp Scamper — cùng với việc động não — sử dụng một danh sách các câu hỏi cung cấp thêm nguyên liệu để suy nghĩ giải quyết vấn đề. Theo kinh nghiệm của chúng tôi, điều quan trọng ban đầu là xem xét một ví dụ và sau…


Huỳnh Hữu Tài

Get the Medium app

A button that says 'Download on the App Store', and if clicked it will lead you to the iOS App store
A button that says 'Get it on, Google Play', and if clicked it will lead you to the Google Play store